Wonen in Almelo

Over wonen, vernieuwend woningbeleid en verduurzaming. En over het Almelose afvalbeleid
Opgroeien in Almelo - lekker voorlezen

Wonen

In Almelo moet elke plek, elke wijk en ieder dorp prettig zijn om te wonen. In de ideale situatie is er voor iedereen een woning die past bij zijn/haar wensen, omstandigheden en mogelijkheden. Daarvoor moeten er in ieder geval méér woningen worden gebouwd. De scheefgroei in het woningaanbod moet worden rechtgetrokken. Nieuwe woonvormen moeten worden gestimuleerd, net als woon(zorg)initiatieven van inwoners.

Rechttrekken van de scheefgroei

Ook in Almelo wordt het voor veel mensen steeds lastiger om aan een woning te komen. De prijzen stijgen en de vraag naar woningen is groter dan het aanbod.  Almelo Centraal wil dat de scheefgroei in het woningaanbod wordt rechtgetrokken. Zo moet de gemeente de bouw stimuleren van huizen voor middeninkomens en senioren, waar een relatief groot tekort aan is. Almelo Centraal zet in op een breed actieplan om het woningtekort aan te pakken.  

Extra woningen, ook al op korte termijn

De gemeente moet in beeld brengen op welke plekken Almelo meer nieuwe woningen kunnen komen voor verschillende doelgroepen. Het kabinet heeft veel geld beschikbaar gesteld voor de bouw van extra woningen. Almelo Centraal wil de extra kansen die biedt, benutten. Om het groen in de stad te behouden moet waar mogelijk worden ingezet op passende, kleinschalige hoogbouw.  Almelo heeft nú te kampen met een tekort. Daarom moeten al op zo kort mogelijke termijn meer woningen worden gerealiseerd. De mogelijkheden daartoe moeten snel in kaart komen. Het ombouwen van kantoorpanden naar woningen voor zowel jongeren als ouderen is daarbij een van de opties. Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen moeten voor een deel van het aanbod flexibele woonconcepten worden ingezet: woningen die qua indeling gemakkelijk zijn aan te passen aan de woonwensen die aansluiten bij de levensfase van de bewoners.    

Helpen bij doorstroming

Ook wil Almelo Centraal maatregelen nemen om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten. Voor ouderen die eigenlijk graag zouden willen verhuizen moet het aantrekkelijker worden om dat ook daadwerkelijk te doen. De gemeente moet, waar gewenst, de mensen begeleiden en ondersteunen die compacter willen gaan wonen. De huizen die hiermee vrijkomen bieden weer een kans aan jongeren, starters en mensen middeninkomens. Extra aandacht gaat uit naar het bieden van meer woonmogelijkheden voor jongeren en ouderen in de dorpen (Bornerbroek en Aadorp).

Woon(zorg)initiatieven van inwoners stimuleren

De gemeente staat inwoners zo veel mogelijk terzijde bij het creëren van een woonvorm waarbij zij wonen kunnen combineren met de (mantel)zorg voor een naaste. Bureaucratische belemmeringen rondom bouw- en woonvergunningen worden opgelost in het belang van de inwoners en ondernemers.   De gemeente biedt – ook letterlijk! – ruimte aan gezamenlijke wooninitiatieven van groepen inwoners (bijvoorbeeld collectief wonen voor meerdere generaties of senioren). Initiatieven die nadrukkelijk zijn gericht op onderlinge verbinding krijgen volop medewerking bij de vergunningverlening. Door middel van bijvoorbeeld prijsvragen en/of een woonfonds willen wij partijen uitdagen om te komen met nieuwe initiatieven.  

Langer ‘thuis’ wonen: nieuwe woonvormen ondersteunen

Steeds meer mensen die (langdurig) zorg nodig hebben wonen langer thuis. Soms omdat dit een nadrukkelijke wens is en de kwaliteit van het leven vergroot. Maar ook omdat andere zorgvormen niet meer beschikbaar zijn. Het gat tussen verpleeghuis en thuis wonen is te groot geworden. Wij willen daarom samen met corporaties en zorgorganisatie nieuwe woonvormen stimuleren. Om zo een beter antwoord te hebben op de tussensituatie die in veel levens kan onderstaan tussen het moment van volledig zelfstandig kunnen wonen en het moment dat dit echt niet meer gaat

Esthetische nieuwbouw

Bij nieuwbouwplannen wordt streng gekeken naar de esthetische kwaliteit. De lat moet hoog liggen, zeker ook in woonwijken. Elk nieuw gebouw stelt een standaard voor de toekomst. Elke bewoner, nu en in de toekomst, verdient een mooie woonomgeving.

Tegen opkopen en huisjesmelkers

Wonen is geen belegging maar een grondrecht. Almelo Centraal is daarom voorstander van het invoeren van de zogenaamde opkoopbescherming (ofwel zelfbewoningsplicht)  in wijken waar veel huizen worden opgekocht door beleggers. Ook moeten er duidelijker regels komen om overlast door kamerverhuur en huisjesmelkers aan te pakken. Deze regels moeten vervolgens ook ook gehandhaafd worden: misstanden worden voorkomen in plaats van dat omwonenden hier eerst onder moeten lijden.

Geen ‘Rotterdamwet’

Bij het maken van nieuw woon- en wijkbeleid wordt geen enkele categorie inwoners en geen enkele wijk gestigmatiseerd. De ‘Rotterdamwet’ wordt niet ingevoerd in Almelo. De gemeente versterkt haar samenwerking met de woningcorporaties: de corporaties hebben een spilfunctie in de samenleving en vervullen, naast het verschaffen van woningen, een belangrijke rol op onder andere het gebied van leefbaarheid en energietransitie.

Verduurzaming en klimaatbestendigheid

Het verduurzamen van de woningen is voor Almelo Centraal een belangrijke prioriteit. Veel mensen kunnen dit echter niet betalen en/of weten niet goed hoe zij dit moeten aanpakken. Almelo Centraal wil kijken naar creatieve oplossingen die ervoor zorgen dat het verduurzamen van alle woningen in Almelo voor iedereen ook betaalbaar is. Wij willen meer inzetten op het ontzorgen van mensen om dit ook mogelijk te maken.

Energiecoaches

Almelo moet weer energiecoaches inzetten én hun bestaan veel breder bekend maken. Energiecoaches moeten ter plekke in de woningen advies kunnen geven, niet (alleen) van achter een loket. De energiecoach is er voor bewoners van koop- en huurwoningen. Duurzamer wonen is immers voor iedereen van belang.

Opvang regenwater

De gemeente stimuleert de opvang en infiltratie van regenwater op het eigen woonperceel van inwoners, bijvoorbeeld door de aanleg van sedumdaken, het verminderen van verhard tuinoppervlak (’tegels eruit, groen erin’) en opvang en hergebruik van regenwater door gebruik van regentonnen. Deze zaken verminderen niet alleen wateroverlast bij hevige regen, maar vermindert in warme periodes ook de hittestress in de bebouwde omgeving.

Afvalbeleid

 Almelo Centraal pleit – in ieder geval zolang er voor Almelo nog geen realistisch alternatief is – vóór behoud van de oranje container en dus vóór het thuis zo veel scheiden van afval. Wat in andere Twentse gemeenten prima verloopt, zou in Almelo ook moeten kunnen. Bewust scheiden van afval draagt bovendien bij aan het bewuster omgaan met het klimaat.  We stellen vraagtekens bij tot nu toe de gevoerde koers van de gemeente en gaan hier vanuit de gemeenteraad zeer kritisch op zijn.  

Betere voorlichting

Met betere voorlichting kan nog veel positief resultaat worden geboekt. Ook kunnen bijvoorbeeld doorzichtige zakken beschikbaar worden gesteld zodat inwoners die gebruiken en de lading van de vuilniswagen niet wordt afgekeurd doordat er ‘normale’, grijze zakken tussen zitten.

Toch een vorm van 'diftar'?

De mogelijkheid van een diftar-systeem, waarbij huishoudens minder afvalstoffenheffing (onderdeel van de (gemeentebelastingen) betalen als zij minder restafval aanbieden, moet serieus worden overwogen. In andere gemeenten in Twente werkt diftar namelijk wél: daar wordt het afval beter gescheiden dan in Almelo, levert het herbruikbare afval een hogere opbrengst op en betalen inwoners een lagere afvalstoffenheffing

Inwoners eerlijk en open betrekken

Afvalbeleid is een onderwerp dat veel inwoners bezighoudt. Het raakt hen ook direct in hun dagelijks leven. Voor Almelo Centraal is het vanzelfsprekend dat de inwoners ruimhartig en op het vroegst mogelijke moment worden betrokken bij het maken van en besluiten over nieuwe plannen voor afvalinzameling. Net zoals het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat de gemeente daarbij volledige openheid geeft over de haalbaarheid, kosten en opbrengst van de verschillende alternatieven.

Overstap op nascheiding (voorlopig) onhaalbaar

Almelo Centraal vraagt zich af of de door het college genomen beslissing om op nascheiding over te stappen wel uitgevoerd kan worden. In de huidige situatie zal de overstap op nascheiding de afvalverwerking bovendien alleen maar duurder uitvallen voor de inwoner. De gemeente Almelo zal immers moeten breken met afvalverwerker Twence. Dit is ten eerste al lastig, zo niet (voorlopig) onmogelijk omdat het Almelo niet lukt haar aandelen in Twence te verkopen aan andere gemeenten. Daarnaast is er gewoonweg geen enkel afvalverwerkingsbedrijf op een acceptabele afstand van Almelo dat wél nascheiding kan bieden. Kiezen voor een bedrijf op grote afstand zal de afvalstoffenheffing alleen nog maar meer doen stijgen en leidt tot een hogere belasting van het milieu. Zolang er geen haalbaar alternatief is, is de oranje container de beste optie.