Welzijn in Almelo

Over zelfredzaamheid, ondersteuning en zorg. En een veilige leefomgeving
Opgroeien in Almelo - lekker voorlezen
Inwoners moeten de regie over hun leven kunnen hebben. Ook wanneer ze zorg nodig hebben. Iedereen ontvangt de zorg die hij/zij nodig heeft, maar moet daarnaast vooral ook kunnen blijven doen wat hij/zij zelf kan. Persoonlijke waardigheid staat voorop.

Het uitgangspunt is altijd: de vorm en de mate van zorg bieden die de inwoner helpt om (nog) zo zelfstandig mogelijk te kunnen zijn. Bovendien wordt bij het bieden van zorg of ondersteuning altijd gedacht vanuit oplossingen, niet vanuit problemen.

 

Preventie!

Voorkomen is beter dan genezen, dat weten we allemaal. Nu er nog meer naar handelen! De komende jaren moet en kan er nog veel sterker worden ingezet op preventie (onder andere: het tegengaan eenzaamheid, stimuleren van een gezonde levensstijl). De extra investeringen die hiervoor vanuit de gemeente nodig zijn zullen zich op langere termijn uitbetalen doordat inwoners minder hoeven terug te vallen op (dure) zorg.

Zorgaanbod: keuzevrijheid én kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de inkoop van Jeugdzorg. Bij al deze inkoop is optimale keuzevrijheid voor inwoners het uitgangspunt. Dat betekent dat er ruime keuze is in aanbieders, maar niet onbegrensd: de gemeente bewaakt immers de kwaliteit van de aanbieders. Indien inwoners ondersteuning nodig hebben van verschillende zorgaanbieders ziet de gemeente erop toe dat deze goed met elkaar samenwerken. Geboden zorg moet flexibel en persoonlijk zijn.  Met name in de ouderenzorg is het belangrijk dat er medewerkers zijn die in de moedertaal van de zorgbehoevende kunnen communiceren, of dit nu plat-Twents is of een taal van verder weg.

Bij aanpassing van het aanbod van ingekochte ondersteuning wordt uitgegaan van wat goed is voor de inwoners, niet voor de organisatie van de gemeente. De invoering van de was- en strijkservice in de afgelopen collegeperiode is een voorbeeld van hoe het niet moet.

Ruimte voor persoonlijke invulling en eigen initiatief

Inwoners die ervoor kiezen om zorg en mantelzorg met elkaar te combineren, worden hierin niet belemmerd door bureaucratie. Zaken als bouw- en woonvergunningen en bijstandsregels mogen geen belemmering zijn bij het bieden van zorg aan een naaste.

Groepen mensen die een gezamenlijk woon-zorginitiatief willen opzetten krijgen hierbij, waar relevant, ruimte en medewerking van de gemeente. Commerciële zorgaanbieders die meer oog hebben voor eigen winst dan voor het welzijn van hun cliënten moeten juist worden geweerd.

 

Jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet. Daarin het er zowel om problemen te voorkomen en als jeugdzorg te bieden waar dat nodig is.

Almelo Centraal wil dat kinderen niet onnodig en zeker ook niet onnodig lang jeugdzorg krijgen. Daarvoor is een sterk preventief veld nodig met méér jongerenwerkers die laagdrempelig en vroegtijdig contact hebben met jeugd. Die goede contacten hebben met onderwijs en verenigingen. Die weten wat er speelt en die de jeugd en hun gezin op weg kunnen helpen naar de goede informatie en ondersteuning. En áls er jeugdzorg nodig is, dan zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind.

Almelo Centraal pleit ook voor ruimere ondersteuning aan ouders. Helaas gebeurt het nog steeds dat een kind jeugdzorg krijgt, terwijl het vooral de ouders zijn die ondersteuning nodig hebben. Als de ouders worden ondersteund, en bijvoorbeeld rust krijgen op financieel gebied, kunnen hun kinderen meer toekomen aan hun eigen ontwikkeling.

Zowel de ondersteuning in het preventieve veld als door zorgaanbieders moet zich richten op het hele gezin en dat doen wat het beste is voor het kind.

 

 

Veilig leven

Leven in een veilige omgeving is voor iedereen belangrijk. Een basis voor het gevoel van veiligheid is dat het goed en prettig leven is in stad, dorp en wijk. Met goed contact met en tussen kinderen, jongeren en volwassenen. Met een bestuur dat weet wat er leeft bij de inwoner, waar ze zorgen over hebben. Een stad en gemeente waar het niet alleen om stenen gaat.

Belangrijke rol voor jongerenwerkers

Veiligheid is enorm gebaat bij een preventieve aanpak. Voldoende ruimte voor jongerenwerk en opbouwwerk in de wijken is hierbij van groot belang. Deze professionals zijn een belangrijke schakel tussen inwoner en de overheid. Zij moeten de ruimte hebben om samen met de jongeren en volwassenen activiteiten in de wijk te organiseren – of de inwoners ondersteunen wanneer zij zelf iets willen organiseren; activiteiten die bijdragen aan ontmoeting in de wijk, aan ontwikkeling van talent. Jongerenwerkers en buurtsportcoaches zijn vaak ook rolmodellen, belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren.

Overlast tegengaan = investeren in contacten

Op sommige plekken in de stad is overlast door jongeren. Jongeren moeten grenzen kunnen verkennen, maar dan ook de grens kennen. Hierin hebben ouders een belangrijke rol. Mogelijk kunnen projecten als buurtvaders en buurtmoeders bijdragen aan het tegengaan van ouders. Dit vraagt om structureel investeren in goede contacten in wijken en buurten.

Stevige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Almelo moet stevig inzetten op een aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode en de werking ervan moet regelmatig worden besproken tussen gemeente en ketenpartners Waar nodig moet de vervolgaanpak worden verbeterd. Huisvesting voor diegenen die uit de onveilige situatie weg willen, is dan een belangrijk aandachtspunt. In een krappe woningmarkt verwachten we dat dat een toenemend probleem wordt.

Het ronselen van ‘geldezels’ bestrijden

We willen een aanpak tegen het misbruiken van inwoners als ‘geldezels’, situaties waarbij de bankrekening wordt gebruikt om geld wit te wassen. Inwoners, vaak jongeren, die hieraan meewerken hebben soms geen idee dat ze meewerken aan de georganiseerde criminaliteit en strafbaar zijn. De bestrijding van criminaliteit moet niet alleen gericht zijn op de kleine criminaliteit en de ‘loopjongens’. Doorrechercheren op de harde kant is noodzakelijk.