Cultuur in Almelo

Over het waarderen en versterken van kunst en cultuur - de motor van ontmoeting, verbinding en ontplooiing
Zorg voor kinderen
Zorg voor kinderen
Opgroeien in Almelo - lekker voorlezen
Zorg voor kinderen
Zorg voor kinderen
Zorg voor kinderen
Almelo Centraal wil dat er meer wordt geïnvesteerd in kunst en cultuur. Een bloeiend en divers cultureel leven met evenementen maakt een stad en dorp sterk én aantrekkelijk. Cultuur verbindt en laat de talenten van de inwoners zien. Dit vraagt om een sterke basisstructuur en het ondersteunen van initiatieven in de stad en in de wijken en dorpen.

Ook kleinschalig en dichtbij

Instituten als Hof88, de bibliotheek, de muziekschool en het Theaterhotel leveren een basisinfrastructuur voor cultuur. Uiteraard moeten zij financieel ondersteund worden, maar de financiële middelen voor cultuur zijn zeker niet alleen aan hen voorbehouden. Om cultuur bereikbaar te maken en te houden voor alle Almeloërs, zowel jong als oud, moet ze ook dichtbij kunnen worden beoefend: in de wijken en dorpen, bij de laagdrempelige verenigingen voor amateurkunst. Cultuur gaat niet alleen om aanbod ‘van bovenaf’ maar net zo goed om initiatieven in buurten en van kleinere groepen (amateur)beoefenaars.

Naast de beschikbaarheid van subsidie is het ook belangrijk dat de gemeente zich bij het toepassen van regelgeving (vergunningen, heffingen) positief en meedenkend opstelt ten aanzien van kleinschaliger culturele initiatieven. De basishouding is: dingen mogelijk maken.

Coronagelden voor cultuur daadwerkelijk besteden aan cultuur

Tijdens de coronapandemie heeft de gemeente geld van de rijksoverheid ontvangen om de lokale cultuursector (financieel) perspectief te kunnen blijven bieden. Lang niet al dit geld is daadwerkelijk (al) besteed aan cultuur. 

Almelo Centraal pleit ervoor dat alle coronagelden voor cultuur in cultuur worden geïnvesteerd. Dat kan zowel in kleinschalige initiatieven als aan grotere projecten, bestaande zowel als nieuwe.

De grootscheepse bezuinigen die de gemeente de afgelopen jaren op kunst en cultuur heeft gepleegd zijn hiermee overigens nog niet goedgemaakt.

 

Versterken voor de toekomst

De creatieve sector genereert ook (hoogwaardige) werkgelegenheid. Ze draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en creëert waarde voor andere sectoren. Kunst, cultuur en evenementen verhogen de kwaliteit van leven in de stad. En dat is nodig om als stad aantrekkelijk te blijven; voor onze inwoners, voor bezoekers en voor bedrijven die zich hier willen vestigen.

Analyses laten zien dat de culturele en creatieve sector in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden voor de economie. Dit geldt natuurlijk ook voor Almelo. Het onderstreept nog eens het belang van het inzetten op en versterken van cultuur.

 

 

Stadsproducties over, voor en met de stad

Elke drie jaar wordt er in Almelo een grote culturele stadsproductie georganiseerd die een grote groep Almeloërs, met elkaar verbindt en talent tot ontluiken brengt. Vele Almeloërs, van jong tot oud, uit alle wijken en van allerlei achtergronden, werken voor korte of langere tijd met elkaar samen aan bijvoorbeeld een stadsmusical. Iedereen die dat wil kan naar eigen vermogen een steentje bij, zowel voor als achter de schermen.De stadsmusicals Van Katoen tot Nu en Het Verzet Kraakt, die door een mix van professionals en (vooral!) vrijwilligers tot een succes is gemaakt, dienen hierbij als inspiratie. De gemeente heeft een aanjagende en faciliterende rol. De kosten worden ten dele door de gemeente gedragen, andere bijdragen komen van bijvoorbeeld bedrijven, fondsen en uit (provinciale) subsidies.

Waarderingssubsidie en makkelijker aanvragen

Van dans tot rap, toneel, spoken word, klassieke en popmuziek, literatuur, beeldende kunst, enzovoorts: de gemeente stimuleert en ondersteunt een breed en divers aanbod voor zowel cultuurbeoefening.  (Nieuwe) lokale initiatieven kunnen op gang worden geholpen met eenvoudig aan te vragen gemeentelijke subsidies. Daarvoor moet de waarderingssubsidie weer terug komen voor kleinschalige initiatieven die niet bij andere fondsen terecht kunnen. En waarbij de gemeente laat zien dat ze de inspanningen van haar eigen inwoners wil ondersteunen

Bibliotheek: extra geld om digitale kennis en vaardigheid te versterken

De bibliotheek is dé plek voor informatie en ontmoeting en een van de pijlers van (goed) geïnformeerd burgerschap. In tijden van filterbubbels, nepnieuws en desinformatie wordt de bibliotheek alleen maar een nog belangrijker baken.

Almelo Centraal wil dat de (centrale) bibliotheek extra geld krijgt om zich verder te ontwikkelen tot een modern knooppunt van kennis, contact en cultuur. Ook krijgt de bibliotheek extra middelen voor hulp aan en cursussen voor volwassen laaggeletterden en voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van inwoners die niet goed uit de voeten kunnen in de online wereld, bijvoorbeeld in communicatie met de overheid. 

 

Cultureel erfgoed: stijlen bewaren, iconen toevoegen

Almelo Centraal is trots op het cultureel erfgoed in de stad en wil nieuwe iconen toevoegen. Veel van het industrieel erfgoed is verdwenen; dat wat er nog is willen we transformeren. En we willen nieuw (toekomstig) erfgoed toevoegen. Bij nieuwbouw kiezen we voor kwaliteit en iconische kwaliteit.

Een Huis van de Makers voor talenten en ambachten

Almelo herbergt veel (beeldende) creativiteit en ambachtelijk makerstalent. Almelo Centraal stelt voor een Huis van de Makers in te richten dat hier de schijnwerper op zet en waar de creatieven van de stad en uit de dorpen hun kunstwerken en producten kunnen tonen aan het publiek. 

Daarnaast kan het Huis van de Makers een etalage zijn voor creatieve projecten van scholen of in wijken. Hierbij denken we ook aan (technische) handvaardigheden en techniek. Met het oog op de toekomstige arbeidsmarkt is het belangrijk jongeren in dit vakmanschap te scholen. Instellingen op het gebied van onderwijs en cultuur zouden hierin (nog) meer kunnen samenwerken met de lokale technische/industriële maakbedrijven.