Buiten in Almelo

Over de kwaliteit van ons groen en de openbare ruimte. En over het niet uitbreiden van het XL-businesspark
Opgroeien in Almelo - lekker voorlezen
Opgroeien in Almelo - lekker voorlezen
Een groenere omgeving en een goed onderhouden openbare ruimte maken de stad plezieriger en gezonder om in te leven. In de bebouwde omgeving, met name in de kwetsbaardere wijken, moet er meer groen bijkomen. Almelo Centraal wil inspraak en initiatief van inwoners hierover aanmoedigen en stimuleren. Ook de aanpak van fietspaden en trottoirs vraagt om aandacht en investeringen

Meer groen en meer kwaliteit van het groen

Almelo heeft het imago van een groene stad. Dit komt vooral door de groene scheggen die de topografie van Almelo zo uniek maken. De groene scheggen moeten we beslist koesteren en zien te behouden. Almelo is echter een stuk minder goed bedeeld met groen in de bebouwde omgeving. Sterker, in vergelijking met steden van gelijke grootte komt Almelo slecht uit de bus als het bijvoorbeeld gaat om het oppervlak aan stedelijk groen (parken, plantsoenen, ‘postzegelgroen’) en het aantal bomen. Hier valt nog veel te winnen. Meer en beter groen maakt de omgeving niet alleen prettiger om te wonen en te verblijven maar draagt, met het oog op klimaatverandering, ook bij in het tegengaan van hittestress.

Overal in de stad, met name ook in de meer kwetsbare wijken en buurten, zijn tal van plekken aan te wijzen waar de kwaliteit van de leefomgeving omhoog kan én moet. Dit zijn vaak plekken die grotendeels uit stenen bestaan. Door deze plekken groener te maken, met beplanting en/of heesters en/of bomen, creëren we een omgeving die vriendelijker en hittebestendiger is.

Door corona hebben we met z’n allen gezien hoe belangrijk en prettig het is om ook gewoon dicht bij huis te bewegen en ontspannen. Meer dan ooit hebben we ontdekt hoe de eigen buurt een ontmoetingsplek kan zijn. Voor Almelo Centraal onderstreept dit het belang van het verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsomgeving en het creëren van groene ontmoetingsplekken in de wijken. Die ontmoetingsplekken moeten zo worden ingericht dat iedereen er zich welkom en veilig voelt

 

Inbreng en betrokkenheid van bewoners

De gemeente stelt zich welwillend en positief op tegenover inwoners die wensen, ideeën en initiatieven hebben om hun woonomgeving te verbeteren.

Almelo Centraal wil investeren in goede, concrete plannen voor vergroening (zoals het aanpakken van verstening, het aanmerkelijk verbeteren van een bestaand stuk groen). Buurt- en dorpsverenigingen en groepen bewoners kunnen een aanvraag indienen voor een ‘groenbudget’. De gemeente ondersteunt, als dat nodig is, de inwoners bij het uitvoeren van het plan.

Inwoners die een stukje groen willen ‘adopteren’ om te onderhouden worden hierin gestimuleerd door de gemeente – hun inzet is aanvullend op de taken van de gemeente en vervangt deze dus niet. 

 

 

Meer inzetten op een schone en verzorgde omgeving

Elke buurt en straat in Almelo moet prettig zijn om te wonen. Een schone, verzorgde openbare ruimte staat vrijwel altijd op nummer één op de lijst van bewonerswensen. Tegelijk staan zwerfafval en ontoereikend groenonderhoud op nummer één als het om klachten gaat. Het is nodig dat de gemeente meer in het onderhoud van de openbare ruimte investeert, zowel in onderhoud in reguliere zin als het reageren op meldingen van inwoners.

Betere openbare verlichting

Openbare verlichting draagt bij aan een veilige, leefbare en aantrekkelijke omgeving. In Almelo zijn tal van plekken aan te wijzen waar deze verlichting aangepast en verbeterd zou kunnen worden. Het kan dan gaan om (verkeers)veiligheid maar ook om lichtvervuiling en -hinder. Met de inbreng van bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte kunnen de belangrijkste verbeterpunten in kaart worden gebracht. Zo mogelijk (en financieel haalbaar) worden innovatieve middelen toegepast, zoals het gebruik van sensoren en werken met variabele lichtsterkten.

Aanpak van fietspaden en trottoirs

Almelo Centraal wil het buiten bewegen graag stimuleren. Fietsen en lopen, zowel als vrijetijdsbesteding als bij wijze van dagelijks verkeer, verdient alle aanmoediging. Daarvoor moet de fysieke infrastructuur op orde zijn. Zo dienen de fietspaden overal in de stad en in de dorpen veilig te zijn en goed onderhouden. Het gaat om alle fietspaden en -stroken, dus zeker niet alleen de fietssnelweg.

De aanpak van trottoirs in de gemeente verdient prioriteit. Overal in de gemeente moeten voetgangers, goed of minder goed ter been, zich gemakkelijk kunnen bewegen.

Ook wordt overal waar dit nodig is (wijken, dorpen, binnenstad) de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor blinden en slechtzienden, mindervaliden verbeterd.

30 kilometer per uur

Voor gemotoriseerd verkeer wordt 30 kilometer per uur de standaard maximumsnelheid in de woonwijken, de dorpskernen en de binnenstad. De inrichting van de wegen wordt daarop aangepast. Daarbij wordt direct gekeken hoe meer groen kan worden teruggebracht. Op grotere doorgaande wegen, behalve in de binnenstad, blijft de huidige maximumsnelheid gelden.

 

Gebouwen en leefomgeving mooi en heel houden

Bestaande, voor Almelo karakteristieke gebouwen moeten goed worden onderhouden om verval tegen te gaan. Waar nodig moet de gemeente hierop kunnen handhaven. Een voorbeeld van panden die meer aandacht nodig hebben, is het gebouw Elisabethhof.

Voor een aantrekkelijke leefomgeving moeten leegstand en verloedering zo veel mogelijk worden voorkomen. Door in gesprek te gaan met eigenaren en/of de buurt kan de gemeente tot oplossingen komen voor het behoud van de leefbare ruimte.

Geen uitbreiding XL-businesspark

Almelo Centraal is tegen een XL-businesspark 2, en tegen de zogeheten ‘kanaalsprong’.

We moeten beslist zien te voorkomen dat er nóg meer landschapsvervuilende megadistributiedozen worden gebouwd. (De term ‘XL’ is wat dat betreft ook enigszins misleidend – ‘XXXXXL’ is meer op z’n plaats.)

Behalve dat ze onze omgeving aantasten voegen dit soort bedrijven qua werkgelegenheid, en zeker waardevolle werkgelegenheid, relatief gezien ook nauwelijks iets toe voor de inwoners van Almelo en de regio. Almelo Centraal ziet geen enkele reden om dit soort bedrijven, waarvan het profijt grotendeels vloeit naar (internationale) bedrijven zonder regionale binding, nog verder te faciliteren.

Natuurlijk wil Almelo Centraal de deur niet op slot gooien voor nieuwe bedrijven of bedrijfsuitbreidingen. Hiervoor moet echter slimmer, creatiever en duurzamer worden gekeken naar mogelijkheden op andere, al bestaande bedrijventerreinen elders in de gemeente. Inbreiding en het kritisch kijken naar ruimtebeslag zijn hierbij belangrijk. De ‘gemakkelijke’ manier van het gaan voor zo veel of zo hoog mogelijke grondopbrengsten vinden wij een kortzichtige manier van besturen.

Hieraan verbonden is de vraag welk soort bedrijven we graag binnen de gemeentegrenzen willen hebben. Nederland is in transitie naar een circulaire economie, ofwel kringloopeconomie, en heeft zichzelf de opdracht gesteld heeft om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben: een economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat. Almelo Centraal ziet graag dat onze gemeente hierin mede voorop loopt.

Almelo Centraal vindt bovendien dat er samen met omwonenden en (andere) belanghebbenden moet worden gekeken naar manieren om de lichtvervuiling die de bedrijfspanden op het huidige XL-park veroorzaken, te beperken. Zeker voor de ‘Bornerbroekse kant’ is dit van belang.