Meetellen in Almelo

Over bijstand, bestaanszekerheid, extra scholing en ondersteuning
Almelo Centraal Begroting 2018
Almelo Centraal Begroting 2018
Almelo Centraal Begroting 2018

In het Almelo van Almelo Centraal telt iedereen mee, kan iedereen meedoen en is er voor iedereen financiële bestaanszekerheid. Inwoners die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze. Bijvoorbeeld bij schulden, maar ook bij het om- en bijscholen voor betere arbeidskansen. Speciaal voor een groep 18- tot 21-jarigen die buiten de boot dreigen te vallen willen we een proefproject voor op de persoon toegespitste ondersteuning. Ook willen we een proefproject met een persoonlijk leerbudget voor jongeren met een MBO-opleiding, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen in een snel veranderende arbeidsmarkt. 

Bestaanszekerheid en bijstand

-Almelo Centraal wil dat zoveel mogelijk inwoners werk hebben, waarmee ze ook echt kunnen voorzien in hun bestaanszekerheid. Projecten van de gemeente die zijn gericht op uitstroom van bijstandsgerechtigden moeten dan ook leiden tot werkzekerheid, niet tot onzeker flexwerk.

Inwoners die (nog) niet kunnen werken worden, indien nodig, ondersteund bij het vinden van andere mogelijkheden van actief zijn en er (meer) bij horen. Soms is het nodig om patronen te doorbreken. Hiervoor is kennis en begrip nodig voor wat er speelt. Ervaringsdeskundigen inzetten binnen organisaties kan helpen om inwoners beter te benaderen en te ondersteunen.

De handhavingsregels van de Participatiewet, waar de bijstand onder valt, moet op een faire, rechtvaardige manier worden toegepast. Te vaak wordt er veel te streng teruggevorderd als bijstandsgerechtigden (onbedoeld) een administratief foutje maken of bijvoorbeeld met boodschappen worden geholpen door hun omgeving. Net als andere gemeenten moet ook Almelo zijn handhavingspraktijk kritisch tegen het licht houden. De grondhouding van de gemeente – bij alles, dus ook hier – moet zijn: vertrouwen.

 

Omscholing en bijscholing

Door vergrijzing en ontgroening ontstaat nog meer krapte op de arbeidsmarkt dan nu al het geval is. Twente kent nu al tekorten voor zorg-, ICT- en technisch personeel. Deze situatie biedt ook kansen voor mensen in een (gedeeltelijke) uitkering. Gerichte scholing kan uitkomst bieden voor een deel van onze uitkeringsgerechtigden en voor mensen in beroepen waarvoor de werkgelegenheid snel afneemt. Samen met het bedrijfsleven kunnen specifieke, praktijkgerichte opleidingen worden opgezet.

Almelo Centraal wil ook dat de gemeente landelijk pleit voor een snellere manier om buitenlandse diploma’s te erkennen en voor een aanbod van versnelde (bij)scholing voor een Nederlandse diploma. Inwoners met een migratieachtergrond kunnen nu immers vaak hun kwaliteiten niet ten volle kunnen inzetten doordat hun in het buitenland behaalde diploma’s in Nederland niet worden erkend. Dit is in de eerste plaats belemmerend voor henzelf, maar ook nadelig voor de maatschappij.

 

 

Persoonlijk leerbudget voor MBO’ers

In de snel veranderende arbeidsmarkt zijn jongeren met een MBO-opleiding een belangrijke schakel. Juist in de praktische beroepen is nu al veel schaarste – een schaarste die de komende tijd alleen maar zal toenemen.

Almelo Centraal wil dat jongeren met een MBO-opleiding de mogelijkheid hebben om bij- en omscholing te volgen om mee te kunnen gaan met de snel veranderende arbeidsmarkt. Zo kunnen MBO’ers die hun diploma in een andere richting hebben behaald alsnog beter hun weg vinden naar een baan met meer perspectief.

Dit gaat met name op voor jongeren met een opleiding op MBO 3- of 4-niveau. Voor deze opleidingsniveaus zijn momenteel al volop arbeidskansen in sectoren als de zorg, ICT en de techniek. Omscholing naar deze sectoren biedt niet alleen een goed perspectief aan de jongeren zelf maar kan ook dienen als ‘smeerolie’ voor de economie.

Almelo Centraal wil hiervoor een proefproject waarin jongeren een persoonlijk leerbudget krijgen. De kosten voor omscholing op MBO-niveau zijn relatief laag; de mogelijkheden om financiering te vinden lijken gunstig.

Het leerbudget zou ook beschikbaar moeten komen voor jongeren die al voor de hierboven genoemde sectoren zijn opgeleid op MBO 2-niveau en met de extra scholing kunnen doorgroeien naar niveau 3.

Pilot voor kwetsbare 18- tot 21-jarigen

Almelo Centraal pleit voor een proefproject waarin kwetsbare jongeren voor een langere periode worden begeleid bij het bouwen aan hun toekomst. De jongeren krijgen financiële rust en hulp bij het opstellen van persoonlijke doelen zoals: het aflossen van schulden, werken aan herstel en het creëren van een stabiele woonsituatie. Jongeren komen hierdoor zelf weer aan het stuur en krijgen zo de regie over hun leven weer terug. De pilot richt zich specifiek op 18- tot 21-jarigen omdat deze doelgroep op veel gebieden tussen wal en schip valt bij wet- en regelgeving en hulpverlening. We laten ons hierbij door de aanpak van stichting Het Bouwdepot. Mogelijk zelfs kan de gemeente Almelo zich, in navolging van Eindhoven en Amersfoort, zich bij deze stichting aansluiten. De financiering voor dit project is afkomstig uit diverse fondsen.

Sociale werkvoorziening

Almelo Centraal vindt het bijzonder belangrijk dat juist ook inwoners met een arbeidshandicap een toekomstperspectief en (werk)zekerheid ervaren, zich gezien voelen en op waarde geschat. Gesteund door de voornemens in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet dient de gemeente zich de komende jaren in te zetten voor uitbreiding van het aantal beschutte werkplekken. Ook moet de gemeente zich inspannen om zo veel mogelijk reguliere werkgevers te bewegen werk te creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Dit draagt bij aan de inclusieve samenleving die wij willen zijn, een samenleving waarin iedereen volwaardig meetelt en -doet.

Meedoen met sport en cultuur

Almelo Centraal vindt het belangrijk dat sport-, cultuur- en andere vrijetijdsvoorzieningen ook toegankelijk zijn voor inwoners met een minimuminkomen, zowel kinderen als volwassenen. Voor beide groepen zijn er faciliteiten, in de vorm van respectievelijk het Jeugdfonds en Almelo Doet Mee. De gemeente moet zich blijvend inspannen om zo veel mogelijk mensen die ervoor in aanmerking komen ervan gebruik te laten maken. Ook moet goed worden bekeken of het aanbod en de regels van het aanvragen, matchen met waar behoefte aan is (te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten van kleding en muziekinstrumenten voor kinderen).

Niet het budget moet leidend zijn, maar de omvang van de vraag bij de inwoners die deze ondersteuning nodig hebben.

 

Voorkomen en verhelpen van schulden

Almelo Centraal pleit voor het inrichten van laagdrempelige inloopplekken waar mensen met betalingsproblemen/schulden terecht kunnen. Inwoners ontvangen hier ook direct de eerste, praktische hulp en kunnen een buddy krijgen die hen verder ondersteunt.

Het voorkómen van schulden heeft uiteraard prioriteit. Bij het signaleren van schulden werkt de gemeente werkt samen met onder andere woningcorporaties, energiebedrijven en ziektekostenverzekeraars. Deze samenwerking loopt al maar kan verder worden verbeterd.

Er moet een gegarandeerd, ruim aanbod zijn van goed geschoolde en goed ondersteunde vrijwilligers voor budgetbeheer en thuisadministratie.

Voor een officieel schuldregelingstraject, bijvoorbeeld bij de Stadsbank, horen geen wachtlijsten te zijn