Besturen in Almelo

Over een gemeente die inwoners centraal stelt. En een sterke gemeenteraad die de inwoners óók centraal stelt
Opgroeien in Almelo - lekker voorlezen
Almelo Centraal zet de inwoners en ondernemers centraal. In beleid en oplossingen voor problemen willen wij dat er veel meer wordt uitgegaan van hoe inwoners en ondernemers die problemen ervaren. Ook willen wij nog nadrukkelijker gebruik maken van de energie en alle ideeën die leven die in de wijken en dorpen om Almelo mooier en beter te maken. Dat vraagt om een open en actieve houding van de gemeente. Zeker ook in buurten waar bewoners zich niet vanzelf organiseren.

Een krachtige gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en gedraagt zich daar ook naar, zowel in betamelijkheid als in het ‘staan op zijn strepen’: de raad maakt zich – collectief! – sterk voor een open, transparante besluitvorming en volledige informatievoorziening aan zowel de raad zelf als aan de inwoners.

De gemeenteraad is de plek waar inwoners en (externe) experts moeten kunnen meedenken en worden daarvoor ook actief uitgenodigd. Het college van BenW informeert de raad actief en in een vroeg stadium zodat de raad eerder met de stad in gesprek kan gaan. Afwegingen die leiden tot het uiteindelijke raadsvoorstel zijn openbaar. We zetten in op het zichtbaar maken van spraak- en tegenspraak en van alternatieven. Op die manier kan de raad de belangen het beste afwegen. 

Een krachtige, zelfbewuste gemeenteraad neemt het initiatief voor eigen raadsvoorstellen (op grond van input vanuit de samenleving) en maakt gebruik van zijn bevoegdheid om bij de uitvoering van landelijke wetgeving, binnen de ruimte die daarvoor is, eigen gemeentelijke beleidsregels vast te stellen. Landelijke regelgeving wordt zo veel mogelijk passend gemaakt bij de Almelose situatie. Handelen vanuit vertrouwen en dienstbaarheid aan de belangen van inwoners staan hierbij voorop.

De energie, betrokkenheid en kennis van Almeloërs benutten

De gemeente Almelo – de stad, de dorpen, de wijken, organisaties – wemelt van mensen die willen bijdragen aan de gemeenschap. Het wemelt van mensen die hun kennis en (levens)ervaring willen inzetten voor een ander, voor hun omgeving, voor een doel dat ze belangrijk vinden. De gemeente, het bestuur, zou deze kracht veel meer op waarde kunnen schatten en veel meer kunnen inzetten. Daarvoor moet ze (echt) openstaan voor vragen, suggesties, plannen en ideeën die in de samenleving spelen. En dan niet alleen bij de georganiseerde, mondige inwoners, maar juist ook bij mensen die nu te weinig worden gehoord of zelfs over het hoofd worden gezien.

Ook is het interessant om te kijken hoe de gemeente groepen inwoners grotere besliskracht en meer zeggenschap te geven over zaken die deze inwoners zelf, met elkaar, belangrijk vinden. De inzet van wijkbudgetten kan hiervoor een goed middel zijn.

Bij de grotere beleidsvraagstukken zou de gemeente vaker en actiever kennis moeten ‘ophalen’ om zo beter te weten hoe onze inwoners tegen die vraagstukken aankijken. Dit kan onder andere met meer (en regelmatig) onderzoek, een representatiever Almelo Panel, wijkpanels en de inzet van ervaringsdeskundigen.

 

Gemeentelijke dienstverlening

Inwoners hebben altijd de mogelijkheid tot persoonlijk contact met een ambtenaar, ook als het gaat om zaken die (tegenwoordig) eigenlijk digitaal moeten worden geregeld.

De gemeente als werkgever

De gemeente vervult een voorbeeldfunctie in het dienst hebben van mensen met een handicap en is een inclusieve werkgever. De gemeente is ruimhartig en creatief in het bieden van stageplaatsen aan leerlingen en studenten van de Almelose VMBO-scholen en het ROC.