Opgroeien in Almelo

Ogroeien in Almelo met goede en persoonlijke zorg

Het gezin

Georganiseerde zorg voor gezinnen

Almelo Centraal ondersteunt kleinschalig georganiseerde zorg die zoveel mogelijk uitgaat van het principe één gezin, één plan. Het aantal zorg- en/of hulpverleners dat zich bezighoudt met een en hetzelfde gezin wordt beperkt, met inachtneming van de aard van de zorg of hulp die er nodig is en de deskundigheid die daarbij is vereist. Vertrouwdheid en nabijheid zijn belangrijke waarden.

Armoede onder kinderen

Er is veel aandacht voor armoede onder kinderen; hun participatiemogelijkheden worden zoveel mogelijk vergroot door een laagdrempelig aanbod van voorzieningen.

Klijnsma-gelden

De komende jaren krijgt Almelo hoogstwaarschijnlijk ruim € 500.000 per jaar extra voor armoedebestrijding voor kinderen. Dit is een uitstekende kans om te werken aan nieuwe, duurzamere vormen van armoedebestrijding, die dus verder gaat dan het bekostigen van spullen of activiteiten.

 

Bij de voorschoolse opvang

Brede buurtscholen worden gefaciliteerd bij het uitvoeren van hun doelstellingen. Een brede buurtschool staat midden in een wijk en vormt de spil in een netwerk van onderwijs, welzijn, jeugdzorg, cultuur, buurtwerk en sport. Een brede buurtschool is goed voor de (brede) ontwikkeling van het kind en ondersteunt met haar aanbod van opvang en activiteiten ook de (arbeids-)participatie van ouders.

 

Op de basisschool

Bewegingsonderwijs

Gespecialiseerde bewegingsdocenten verzorgen sport en spel. Kinderen worden op die manier nog beter gestimuleerd in hun ontwikkeling. Bovendien worden klasseleerkrachten, die het al druk genoeg hebben met hun (andere) onderwijstaken, ontlast.

Verkeersveiligheid rondom basisscholen

De verkeersveiligheid rondom basisscholen blijft een punt van aandacht. De gemeente moet, in overleg met de scholen/schoolbesturen, blijven streven naar verbetering van de verkeersveiligheid in de directe omgeving van scholen.

In het voortgezet onderwijs

Spijbelen

Spijbelen en ander problematisch gedrag is vaak een symptoom van grotere, achterliggende problematiek in de persoonlijke- of gezinssfeer. Het is een maatschappelijke opgave om mensen in hun jonge jaren binnenboord te houden en zoveel mogelijk te begeleiden naar een goede start van hun volwassen leven. Een goed beleid van preventie en ondersteuning is onontbeerlijk.

In het MBO of HBO

Stageplaatsen in het gemeentehuis

De gemeente biedt stageplaatsen aan ROC-studenten en VMBO-leerlingen.

HBO-opleiding in Almelo

Objectief onderzoek naar de vestiging van een (dependance) van een HBO-opleiding.
Deze HBO-opleiding dient aan te sluiten bij een bedrijfstak waar Almelo sterk in is en deze sector zo nog verder versterken, bij voorkeur in aanvulling op het aanbod van het ROC.
De aanwezigheid van een HBO-opleiding versterkt de stad op tal van manieren en kan Almelo uiteindelijk ook aantrekkelijker maken als plek om te wonen en te werken.

Vrije tijd

Alle kinderen kunnen sporten, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Met inzet van het Jeugdsportfonds en mogelijk ook andere voorzieningen wordt dit ondersteund en gestimuleerd.
Vanuit de gemeente worden deze voorzieningen actief voor het voetlicht gebracht om zo veel mogelijk kinderen te bereiken.

Alle kinderen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Hierbij speelt het Jeugdcultuurfonds een belangrijke rol.

Jongerenwerkers

In de wijken met een hoog risico op sociale achterstand worden jongerenwerkers aangesteld. Samen met de jongeren organiseren zij activiteiten waaraan behoefte is. De jongerenwerkers helpen de jongeren hun eigen kracht te ontwikkelen en stimuleren hun talenten.

Jeugdhulpverlening

Het centrale doel van alle jeugdhulpverlening is: gelukkige kinderen, gelukkige en zelfredzame jongeren.

Er wordt veel meer gekeken naar wat jongeren nodig hebben om uit de hulpverlening uit te stromen en zelfredzaam te zijn. Vaak zal dit gaan om een woning, een diploma en/of een baan. Betere samenwerking tussen organisaties/ instellingen zorgt voor betere ondersteuning voor jongeren.

De gemeente kijkt samen met de instanties die kinderen/jongeren naar hulpverlening doorverwijzen (vaak huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten) of alle mogelijkheden goed in beeld zijn; elke doorverwijzing is ook echt de beste optie voor het kind in kwestie.