Standpunten Kieskompas

Hier vind je de toelichting op onze stellingnames bij het Kieskompas

1. Kroegen en discotheken mogen zelf bepalen hoe laat ze sluiten

Helemaal niet mee eens

Gemeentelijk vastgestelde sluitingstijden dragen bij aan de leefbaarheid. De ruimte die horecabedrijven momenteel hebben is zeker voldoende.

2. De gemeente Almelo moet experimenteren met het basisinkomen

Neutraal

Experimenten met het basisinkomen zijn in principe interessant, maar het is de vraag of de gemeente Almelo hierin voorop moet – en kan – lopen.

3. Nergens in Almelo mogen windmolens komen

Neutraal

Almelo Centraal is voorstander van schone energiebronnen. Vrijwel het gehele grondgebied van de gemeente Almelo ligt echter precies in de zone waarin vanwege een laagvliegroute van de luchtmacht geen windmolens gebouwd mogen worden. Op plekken waar het eventueel toch kan en mag en de omgeving het goed vindt mogen wat Almelo Centraal betreft best windmolens worden geplaatst.

4. De gemeente mag meer statushouders opvangen dan door het Rijk is opgelegd

Mee eens

Almelo verwelkomt iedereen die een toekomst kiest in Almelo, dus ook statushouders. Almelo Centraal stelt geen quota aan mensen. Indien Almelo hierdoor meer financiële ondersteuning nodig heeft vanuit het Rijk, dan maakt de gemeente zich hier sterk voor.

5. De binnenstad moet beter bereikbaar worden voor de auto

Helemaal mee eens

De bereikbaarheid van de stad voor de auto moet verbeterd worden, zeker ook de binnenstad.

6. De financiering van wijkcentra mag volledig van de gemeente komen

Niet mee eens

Wijkcentra worden alleen volledig gefinancierd als dit in de wijk noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheden zijn voor financiering door bewoners zelf.

7. Om het dierenasiel te ontlasten moet het chippen van katten verplicht worden

Mee eens

Het chippen van katten draagt bij aan dierenwelzijn en het terugdringen van het aantal zwerfkatten. Het behoort tot de zorgplicht van de eigenaar van de kat.

8. De gemeente moet herbestemming van monumentale panden meer subsidiëren

Mee eens

Herbestemming stimuleert het gebruik van monumentale panden en voorkomt (dreigende) leegstand en zelfs verpaupering. Daarnaast kunnen ook (historische) panden zonden officiële monumentenstratus bescherming krijgen.

9. De politie moet harder ingrijpen, ook bij kleine overtredingen

Helemaal niet mee eens

De politie handhaaft de wet.

10. Om te zorgen dat het Natuurhus er komt moet de gemeente voldoende extra geld bijdragen

Mee eens

Het Natuurhus is belangrijk voor Almelo. De gemeente moet al het redelijke in het werk stellen om verhuizing Natuurhus naar het Hagenpark mogelijk te maken. Dit kan ook (mede) door middel van een nieuwe vorm van financiering, die niet alleen voor het Natuurhus moet gaan gelden: organisaties die draaien op vrijwilligers kunnen een speciale aflossingsregeling treffen als ze een lening afsluiten bij de gemeente, bijvoorbeeld voor een nieuwe accommodatie. De regeling houdt in dat een gedeelte van het bedrag ‘in natura’ mag worden afgelost, bijvoorbeeld in de vorm van extra activiteiten voor de stad.

11. Wie meer afval produceert, moet meer afvalstoffenheffing betalen

Niet mee eens

Inwoners die minder afval produceren worden hiervoor beloond. Voor hen kan de afvalstoffenheffing omlaag. Behalve in belonen (in plaats van straffen) gelooft Almelo Centraal ook in keuzevrijheid en maatwerk: bewoners kunnen zelf kiezen hoeveel en welke containers ze willen hebben.

12. De gemeente moet minder geld uitgeven aan professionele kunst en meer aan amateurkunst

Mee eens

De gemeente stimuleert en ondersteunt een breed en divers aanbod voor actieve cultuurbeoefening en cultuurbezoek.

13. De gemeente moet zich inzetten voor een HBO-onderwijsinstelling die aansluit op de arbeidsmarkt in de gemeente

Helemaal mee eens

Objectief onderzoek naar een vestiging van een (dependance) van een HBO-opleiding. Deze HBO-opleiding dient aan te sluiten bij een bedrijfstak waar Almelo sterk in is en deze sector zo nog verder versterkt, bij voorkeur in aanvulling op het aanbod van het ROC.

14. De gemeente moet noaberschap stimuleren

Helemaal niet mee eens

Noaberschap is iets van de gemeenschap zelf. Het komt voort uit de verbinding die mensen onderling met elkaar voelen en aangaan. Dit kan niet ‘van bovenaf’ worden gecreëerd.

15. Werk dat betaald dient te worden mag niet door vrijwilligers worden uitgevoerd

Mee eens

Gemeentelijke taken worden uitgevoerd door betaalde medewerkers. Anders is er sprake van verdringing van de arbeidsmarkt.

16. De politie moet dag en nacht in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot hogere kosten

Helemaal niet mee eens

Politie-inzet moet plaatsvinden op basis van inschatting van risico’s en wordt geëvalueerd aan de hand van de praktijk.

17. De gemeente moet meer fietsenstallingen plaatsen in plaats van autoparkeerplaatsen aanleggen

Helemaal niet mee eens

Er zijn voldoende fietsenstallingen in de stad. Daar waar er te weinig gebruik van gemaakt wordt, dient de gemeente dit te promoten.

18. Almelo moet nauwer samenwerken met andere gemeenten in Twente, ook al gaat de besluitvorming hierdoor langzamer.

Mee eens

Om het functioneren van de organisatie te versterken zoekt Almelo in de regio actief naar samenwerking op het gebied van dienstverlening en het vergroten van kennis. De samenwerking is gericht op dienstverlening, standaardprocessen en kostenbesparing.

Daarnaast neemt Almelo deel in samenwerkingsprojecten die de regio als geheel versterken, bijvoorbeeld op economisch gebied.

19. Minderheden moeten voorrang krijgen bij sollicitaties bij de gemeente

Helemaal niet mee eens

Iedere sollicitant behoort volkomen eerlijk te worden beoordeeld op zijn/haar capaciteiten. De gemeente kiest vervolgens de beste kandidaat.

20. Er mag worden bezuinigd op het budget voor duurzaamheid

Niet mee eens

De gemeente moet voorop lopen bij verduurzaming.

Initiatieven van burgers voor duurzame energie worden ondersteund door middel van toegankelijke advisering en leningen voor inwoners die te weinig middelen hebben om de verduurzaming van hun woning zelfstandig te financieren (beide zaken kunnen ook regionaal worden georganiseerd).

21. De gemeente moet bij aanbestedingen bedrijven voortrekken die Almelose werklozen aannemen, ook al is dat duurder

Mee eens

Ieder heeft recht op werk. Er ontstaat een win-win situatie als bedrijven naar Almelo komen die ook Almelose werklozen aan werk helpen.

22. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen ondersteuning (bed, bad, brood) krijgen van de gemeente

Helemaal mee eens

Uitgeprocedeerde asielzoekers die toch niet terug kunnen of mogen naar hun land van herkomst laten we niet over aan hun lot. In ieder geval bieden wij hen bed, bad en brood.

23. De voorwaarden voor de collectieve zorgverzekering moeten soepeler worden zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken

Niet mee eens

De huidige inkomensgrens voor deelname is al ruimer dan de bijstandsnorm, dus wat dat betreft zijn de voorwaarden al soepel genoeg.

24. Startende ondernemers hoeven 4 jaar lang geen lokale belastingen te betalen

Mee eens

De gemeente hanteert flexibile vestigingscondities om startende ondernemers op weg te helpen en zo het economische klimaat in Almelo te verbeteren. Eén van de middelen kan zijn vermindering van gemeentelijke belastingen gedurende de eerste twee jaar.

25. Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht

Niet mee eens

Almelo Centraal is niet tegen vrijstellingen, maar wel tegen het ‘afschrijven’ van (leeftijds)categorieën. Indien mensen van boven de 55 moeilijk werk vinden, is de eerste opdracht om dit voor hen te vergemakkelijken.

26. Om inwoners met schulden te helpen, mogen hun gegevens aan de gemeente worden doorgegeven, ook al leidt dat tot een inperking van de privacy

Mee eens

Het is belangrijk om schulden op tijd te signaleren. De gemeente kan met bepaalde, veel voorkomende schuldeisers (woningcorporaties, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars) afspraken maken over het doorgeven van signalen.

27. De inkomensgrens voor gemeentelijke minima-voorzieningen moet omhoog, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken

Niet mee eens

De gemeente Almelo kent al relatief ruimhartige inkomensgrenzen. Dat is een prima zaak.

28. Het centrum van Almelo moet autovrij worden

Niet mee eens

Het winkelgebied moet autovrij blijven. Het centrum van Almelo is groter dan het winkelgebied.

29. De gemeente moet betalen om gratis schoolzwemmen weer in te voeren

Niet mee eens

Die mensen die zwemles niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Invoering van gemeentelijk gratis schoolzwemmen (voor kinderen uit alle inkomensgroepen) is niet nodig.

30. De parkeertarieven in Almelo moeten omlaag

Helemaal mee eens

In de regio worden lagere of geen parkeertarieven gehanteerd. Almelo dient daar rekening mee te houden. Lagere tarieven bevorderen de toestroom van bezoekers naar de stad.