Besturen in Almelo

Hoe wij tegen de politiek in Almelo aankijken
ROC Almelo

De raadsleden van Almelo Centraal

Raadsleden van Almelo Centraal richten in de allereerste plaats hun blik naar buiten, hun antenne is gericht op de samenleving.

Bij het nemen van besluiten vragen wij ons altijd ten eerste af: wat betekent dit voor de inwoners van Almelo?

We staan open voor ideeën, initiatieven die leven in de stad, nemen deze mee naar de raadszaal.

We trekken aan de bel als we zien dat de handelwijze van (een onderdeel van) de gemeente niet of onvoldoende in het belang is van de inwoners van Almelo.

De gemeente

De gemeente is betrouwbaar, toegankelijk, aanspreekbaar en gedraagt zich fair en correct.

De gemeenteraad geeft zelf, in alles, het goede voorbeeld.

De gemeente (ambtelijk apparaat, college van B&W, gemeenteraad) staat ten dienste van de gemeenschap, is er niet ‘voor zichzelf’.

Het gemeentebestuur hanteert een actieve opstelling in de informatievoorziening aan de samenleving en de gemeenteraad en gedraagt zich op dit punt zo open mogelijk.

De voorbereiding van besluiten is van optimale kwaliteit: alle kennis die nodig is voor een bepaald besluit is aanwezig; de partners/ groepen die bij een bepaald besluit van belang zijn worden er vroegtijdig bij betrokken.

De gemeente is een voorbeeld voor het bedrijfsleven in het in dienst hebben van mensen met een handicap. De gemeente is een inclusieve werkgever.

De gemeente zoekt samen met de inwoners naar nieuwe vormen van meepraten en meebeslissen over onderwerpen die de inwoners zelf belangrijk vinden.

Almelo en de regio

In de regio zoekt Almelo actief naar samenwerking op het gebied van dienstverlening en het delen en vergroten van kennis.

De samenwerking is gericht op dienstverlening, standaardprocessen en kostenbesparing.

De gemeente Almelo heeft de ruimte om beleid en uitvoering te laten aansluiten op de wensen en noden van de inwoners van Almelo.

De financiële verantwoording van dergelijke gemeenschappelijke regelingen is inzichtelijk, de specifieke resultaten voor Almelo zijn duidelijk.

Almelo en de regio zijn alert en actief op het behoud van overheidsinstellingen in Twente (met name een volwaardige rechtbank en de Karelskamp).