De gemeente Almelo overlegt en onderhandelt inmiddels al jaren met Urban Interest en Beter Wonen over de ontwikkeling van de binnenstad. Meerdere scenario’s hebben de revue gepasseerd, herhaaldelijk zijn er afspraken gemaakt en intenties uitgesproken die vervolgens weer worden gewijzigd of waarvan de precieze status onduidelijk blijft.

Op 2 juli, kort voordat de provincie een belangrijk besluit moest nemen over de beschikbaarstelling van subsidie voor de binnenstadsontwikkeling, kwamen gemeente en de twee bovengenoemde partijen met ogenschijnlijk positief nieuws naar buiten: er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over fase 1 en 2.

Maar wat betekent dit concreet? Wat zijn de termijnen, welke stappen moeten er worden gezet, zijn er concrete deals in de maak?

Om het dossier te kunnen volgen heeft de gemeenteraad recht op deze informatie. Israa Abdullatif stelde daarom op 17 juli onderstaande vragen gesteld aan het college.

 

Geacht college,

Op 2 juli j.l. verscheen op het RaadsInformatieSysteem een afschrift van de gezamenlijke brief d.d. 2 juli van Urban Interest en Beter Wonen aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel waarin de opstellers mede namens de gemeente Almelo te kennen geven in hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt over fase 1 en 2 van het Binnenstadsplan van Almelo. Deze overeenstemming is de uitkomst van een overleg op 29 juni jl. tussen Urban Interest, Beter Wonen en de gemeente Almelo. De gemeente heeft op 2 juli ook een persbericht gepubliceerd over dit overleg. Dit persbericht komt neer op een verkorte, letterlijke weergave van bovengenoemde brief.

De fractie Israa Abdullatif heeft naar aanleiding van de brief de volgende vragen:

1. Hebben Urban Interest en Beter Wonen de brief op eigen initiatief geschreven of op verzoek van een of meerdere ambtenaren en/of collegeleden?

2. Zijn er notulen gemaakt van het gesprek van 29 juni? Zo ja, kan het college, gezien het belang van het besprokene en in het kader van transparante besluitvorming, de gemeenteraad hierin inzage geven?

3. Kan het college nadere uitleg geven over de in de brief (en het persbericht) genoemde ”hoofdlijnen” waarop overeenstemming is bereikt? Zijn er termijnen besproken en zo ja: welke en welke status hebben deze? Heeft de gemeente ten aanzien van haar eigen vastgoedbezit aan een of beide partijen intenties uitgesproken en/of toezeggingen gedaan en zo ja: welke zijn dit en wat zijn hiervan de financiële consequenties?