Leven in Almelo

Punten die voor alle inwoners belangrijk zijn

Zorg en mantelzorg

De zelfredzaamheid en keuzevrijheid van de inwoners staan te allen tijde voorop.

Bij het afsluiten of herzien van zorgcontracten wordt extra goed gelet op de (langdurige) zorgrelaties die inwoners al hebben en staan de behoeften en wensen van de inwoners voorop.

De gemeente houdt de kwaliteit van samenwerking tussen zorgaanbieders goed in de gaten (overdracht van dossiers; voorkomen van wachtlijsten).

Inwoners die ervoor kiezen om zorg en (mantel)zorg met elkaar te combineren, worden hierin niet belemmerd door bureaucratie. Zaken als bouw- en woonvergunningen en bijstandsregels mogen geen belemmering zijn bij het bieden van zorg aan een naaste.

Groepen mensen die een gezamenlijk woon-zorginitiatief willen opzetten krijgen hierbij – op de onderdelen waar de gemeente daadwerkelijk een rol heeft – ruimte en medewerking van de gemeente.

Wonen in Almelo

Iedereen die in Almelo wil wonen kan een woning vinden die past bij zijn/haar wensen, omstandigheden en mogelijkheden.

De scheefgroei die in de afgelopen jaren is ontstaan, wordt rechtgetrokken. Er is relatief weinig aanbod voor de middeninkomens en senioren. De gemeente stimuleert de bouw van meer huizen voor middeninkomens en senioren.

Er komt geen hoogbouw in woonwijken.

Elke plek, in elke wijk, is prettig om te wonen; iedereen voelt zich er veilig en op z’n gemak.

Duurzaamheid in Almelo

Initiatieven van burgers voor duurzame energie ondersteunen door middel van toegankelijke advisering en leningen voor inwoners die te weinig middelen hebben om de verduurzaming van hun woning zelfstandig te financieren (beide zaken kunnen ook regionaal worden georganiseerd).

Creëren schaalvoordelen duurzaamheid door samenwerking binnen Twente.

Optimaal gebruik van beschikbare subsidies (van provincie tot EU).

Bevorderen van de opvang en infiltratie van regenwater op het eigen perceel. Bijvoorbeeld door het stimuleren van sedumdaken, verminderen van verhard tuinoppervlak en opvang en hergebruik van regenwater door gebruik van regentonnen. Dit vermindert niet alleen wateroverlast, maar vermindert ook de hittestress in de bebouwde omgeving in warme periodes.

Er wordt een visie ontwikkeld op het Almelose aanbod van laadpalen voor elektrische auto’s en de wijzigingen in het parkeerbeleid die hierbij nodig zijn.

Afval in Almelo

In het afvalbeleid staat vermindering van de hoeveelheid afval voorop.

Het inzamelen voor hergebruik wordt verder gestimuleerd.

We stimuleren gedrag op een positieve manier: wie minder afval produceert wordt beloond.

In de wijken komen op acceptabele loopafstand kleinschalige afvalinzamelpunten/milieueilanden.

Bewoners kunnen zelf kiezen hoeveel en welke containers ze willen hebben.

De afvalinzamelpunten/ milieueilanden in de wijken zijn schoon: de containers worden regelmatig genoeg geleegd, dumping van afval wordt tegengegaan maar afval dat toch is gedumpt wordt snel verwijderd uit het oogpunt van hygiëne.

De regels voor het aan huis laten ophalen van grofvuil worden eenvoudiger gemaakt.

Het heffen van statiegeld moet worden uitgebreid naar meer verpakkingssoorten, zoals blikjes. Almelo kan dit niet zelf doen, maar draagt wel dit standpunt uit.

Het door de gemeente ophalen van oud papier aan huis wordt afgeschaft. In plaats daarvan kunnen de inwoners die dit willen hun plastic afval aan huis laten ophalen.

Scholen, sportvereniging, kerken en/of andere organisaties mogen weer oud papier ophalen.

Wijkcentra

Per wijk dienen de behoeften en (eigen) mogelijkheden van inwoners als basis voor een toekomstplan voor het wijkcentrum.

Wijkbewoners beslissen mee over de toekomst en de invulling van het wijkcentrum.

Locatie en grootte van het wijkcentrum mogen hierbij ook ter discussie staan (huiskamers).

Inwoners runnen het wijkcentrum zo veel mogelijk zelf, met zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid.

In wijken waar (meer) ondersteuning nodig is, wordt deze via de gemeente geboden.

Voor elk wijkcentrum is een eigen, meerjarig subsidieplan op maat, dat ruimte geeft voor vernieuwing, groei en initiatief.

De gemeente stimuleert de uitwisseling van kennis en initiatieven.

Zelfstandige wijkcentra mogen binnen de wettelijke mogelijkheden hun eigen inkomsten creëren, en investeren deze weer in het wijkcentrum.

(Extra) eigen inkomsten worden op een positieve manier ingezet en niet door de gemeente ‘bestraft’ in de vorm van subsidiekorting.

Een potje per wijk waar kleine initiatieven en extra ‘voorzieningen’ uit betaald worden.

Cultuur in Almelo

De gemeente stimuleert en ondersteunt een breed en divers aanbod voor actieve cultuurbeoefening en cultuurbezoek.

(Nieuwe) lokale initiatieven, bijvoorbeeld voor een evenement, kunnen op gang worden geholpen met eenvoudig aan te vragen subsidies.

De (centrale) bibliotheek wordt een modern knooppunt van kennis, contact en cultuur.

De ‘bibliotheekfuncties’ op locatie (bijvoorbeeld via basisscholen en bij sportclubs) worden goed geëvalueerd op gebruik en kosten.

Terugkeer van een goede basisbibliotheek in de grote wijken, bijvoorbeeld in combinatie met een wijkcentrum. Dit is ook van belang in de strijd tegen laaggeletterdheid.

 

Sport in Almelo

Het sportaanbod in Almelo is zo breed en divers als mogelijk.

Er komt een visie op het behoud van ‘kleinere’ sporten voor stad en regio, en indien nodig een actieplan.

Het Sportpark (zwembad) wordt een duurzaam complex met faciliteiten die passen bij een stad van 70.000 inwoners. Hiervoor wordt een toekomstbestendig plan gemaakt, inclusief een planning van investeringen.

Nieuw soort lening voor vrijwilligersorganisaties

Organisaties die draaien op vrijwilligers kunnen een speciale aflossingsregeling treffen als ze een lening afsluiten bij de gemeente, bijvoorbeeld voor een nieuwe accommodatie. De regeling houdt in dat een gedeelte van het bedrag ‘in natura’ mag worden afgelost.

Per organisatie kan de regeling er anders uitzien. Verschil maken mag.

Organisaties maken hiervoor zelf een (eerste) plan, de gemeente denkt op positieve wijze mee.

De gemeenteraad – en dus niet een ambtenaar of wethouder – beslist over de toekenning van de regeling.

Betaald parkeren