De financiën van Almelo

Over begroting, subsidies en belastingen

De begroting

Niet het geld is de leidraad maar wat de gemeente en inwoners nodig hebben.

De gemeentelijke begroting is helder. Alle uitgaven en reserveringen worden duidelijk verantwoord en beargumenteerd.

Gemeenteraad en college maken elk begrotingsjaar opnieuw rotsvaste afspraken over het ‘oormerken’ van budgetten: het geld dat voor een bepaald doel bestemd is, moet daar ook echt aan worden besteed.

Wordt er in een jaar aan bepaalde zaken minder uitgegeven, dan blijft het overgebleven geld beschikbaar voor het budget waar het bij hoort (bijvoorbeeld zorg, cultuur, openbare ruimte). Geld dat ‘over’ is wordt dus niet zomaar overgeheveld naar de algemene middelen.

De beslissing om middelen eventueel toch anders te besteden is altijd aan de gemeenteraad en wordt altijd vóóraf gemaakt (in plaats van achteraf iets goed te keuren wat toch al is gedaan door het college).

Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting wordt alleen verhoogd als dit een gedegen onderbouwde maatregel is, die eerlijk tegen andere alternatieven wordt afgewogen.

Inhuur externen

Externen blijven zo kort als mogelijk en worden afgerekend op resultaat.

Het college informeert de raad duidelijk over de inzet van externen en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Subsidiebeleid

De subsidie mag ruimhartig zijn als het gaat om initiatieven en activiteiten mogelijk te maken die goed zijn voor de stad en die gedragen worden door inwoners.

De subsidies zijn altijd gekoppeld aan concrete doelen, de subsidieontvangers verantwoorden de ontvangen subsidies en geven een overzicht van de behaalde resultaten.

Dit geldt ook voor professionele organisaties waar de gemeente langdurige en omvangrijke subsidierelaties mee onderhoudt. Ook zij kunnen te allen tijde hun bestedingen verantwoorden en geven het subsidiegeld alleen uit aan waar het voor is bedoeld.

Verkoop gemeentelijk bezit

De gemeente voert actief beleid om de grond en de panden te verkopen.

Actief verkoopbeleid betekent ook: ontwikkeling/ verfraaiing van het pand en zijn omgeving.

Het gemeentelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk verkocht tegen marktprijs.

De panden waarvan de gemeenteraad al heeft vastgesteld dat deze vanwege hun (historische) waarde niet mogen worden verkocht, worden uiteraard niet verkocht.

Voor vastgoed waar ‘iets mee is’, bijvoorbeeld grond die gesaneerd moet worden, wordt behalve het financiële belang ook meegewogen dat de stad ook een prijs betaalt voor verloedering en het voor de omgeving belangrijk is dat ‘rotte plekken’ verdwijnen.

Voor niet-commerciële initiatieven die een belangrijke maatschappelijke of culturele functie hebben voor de stad kan afgeweken worden van de vastgoedprijs.