Afvalbeleid in Almelo

Almelo krijgt een nieuw afvalbeleid. Maar hoe dit er precies uit komt te zien en wanneer het nou eigenlijk wordt ingevoerd, is nog steeds onduidelijk. Dat is zo ongeveer de uitkomst van een ruim tweeëneenhalf uur durende discussie in de gemeenteraad. Israa Abdullatif van Almelo Centraal stemde tegen het voorstel.

‘Ik ben voor een beleid dat zich richt op het scheiden van afval, maar ik ben tegen slechte besluiten,’ aldus Israa. ‘Het besluit van gisteren laat nog zoveel vragen open dat de inwoners van Almelo nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. Dat mag niet. Zeker niet met een onderwerp dat iedereen raakt in zijn dagelijks leven.’

Ook vindt ze dat er onvoldoende tegemoet is gekomen aan de bezwaren tegen het slechts eens per vier weken ophalen van restafval: ‘Er wordt graag verwezen naar gemeenten waar dit prima verloopt, maar daar zit het totaalbeleid heel anders in elkaar.’

Het collegevoorstel werd aangenomen met een aantal amendementen die het college nog veel huiswerk geven voor de komende tijd.  Israa: ‘Als je zo veel aan een besluit moet veranderen en nog zoveel losse eindjes open laat, kun je er beter niet mee instemmen. Dan moet je zeggen, als gemeenteraad: “college, luister goed en kom zo snel mogelijk bij ons terug met een nieuw, uitgewerkt voorstel”.’

Almelo Centraal zal het vervolg van dit onderwerp goed in de gaten houden. De volledige raadsbijdrage van Israa in de eerste termijn lees je hier:

Voorzitter,

Het zal niemand zijn ontgaan dat er in Almelo onrust is over het voornemen om per 1 oktober in de hele stad nog maar een keer in de 4 weken het restafval aan huis op te halen. Deze onrust is terecht en moeten we serieus nemen.

Almelo Centraal is van mening dat de gemeente met het huidige voorstel te weinig voorzieningen creëert om deze nieuwe wijze van afvalinzameling tot een succes te maken.

Wij zijn het volledig is met de doelstellingen van het verminderen van restafval  en het scheiden van grondstoffen. Echter, met het huidige voorstel daalt de dienstverlening van de gemeente beneden een acceptabel niveau.

De wethouder noemt graag voorbeelden van gemeenten waar het wél goed gaat. Er zijn inderdaad andere gemeenten waar het restafval eens per 4 weken wordt ingezameld. In die gemeenten wordt echter ook plastic aan huis ingezameld, of  hebben de huishoudens een aparte container voor Droge Herbruikbare Materialen (bijvoorbeeld drankverpakkingen en harde kunststoffen). Dit verlaagt het volume van het restafval al aanzienlijk. In Zwolle, waar het restafval helemaal niet meer aan huis wordt opgehaald, zijn de wijken op ruime schaal voorzien van afvalpunten op loopafstand.

In Almelo kiest men voor het invoeren van oudpapiercontainers aan huis. Misschien niet zo vreemd in het pilotgebied, waar al jaren geen verenigingen meer actief zijn in het ophalen van oud papier. Maar op veel andere plaatsen in de stad functioneert de inzameling door verenigingen, scholen en kerken uitstekend.

Almelo Centraal heeft zich verbaasd over de manier waarop is omgegaan met de resultaten van de pilot in Windmolenbroek. De rapportage leest hier en daar als een reclamefolder en blijkt uiteindelijk vooral enthousiast over de grote kostenbesparing.  Voor Almelo Centraal mag dit niet het doorslaggevende argument zijn.

Ook constateren wij dat de gemeente erin heeft gefaald om ervaringen van inwoners te verzamelen. De respons op de enquêtes is extreem laag, respectievelijk 18 en 16 %. Voor een zo groot besluit voor de gehele stad, had de gemeente meer in gesprek moeten gaan, in ieder geval met de mensen in het pilotgebied.

Almelo Centraal stelt voor om vanavond geen besluit te nemen over het raadsvoorstel in de voorliggende vorm.

Dat staat niet fraai voor ons als raad, maar het is beter om nu geen besluit te nemen dan een verkeerd besluit. Of een besluit dat we later met allerlei kunstgrepen moeten repareren. Dat laatste zou nog veel slechter zijn voor het draagvlak in de stad.