Selecteer een pagina

Raadsbijeenkomst2503

Vanavond is de eerste bijeenkomst van de nieuw gekozen raad. Het onderwerp is een mogelijk raadsprogramma en het idee hierachter is dat er gezocht wordt naar punten waarin de meerderheid van de raad overeenstemming kan vinden. Wij juichen het toe dat er gekeken wordt naar vernieuwende vormen van samenwerking en zullen dan ook zeker onze bijdrage hieraan leveren. Iedere fractie kon vijf punten aanleveren waar zij grote waarde aan hechten. Voor ons zijn deze punten als volgt (zie de update voor verdere toelichting):

  • Bestuurskracht en bestuurscultuur
  • Wonen en grondzaken
  • Werken en participatie
  • Vangnet en ondersteuning
  • Vrije tijd

Wij zijn erg benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen en uiteraard laten we jullie het weten zodra er meer bekend is.

— Update —

Zoals beloofd hierbij de verdere toelichting in de vorm van onze bijdrage in de raad:

De fractie van Almelo Centraal is blij met dit proces. Het is goed dat alle fracties gezamenlijk de gelegenheid wordt geboden om tot een programma te komen. Wij hopen van harte dat dit de kracht van de raad zal versterken.

Uit de Onderwerpenlijst ter voorbereiding op deze vergadering hebben wij de volgende vijf gekozen als prioriteit. Naar mijn idee spreken de toelichtingen eigenlijk wel voor zich. Ik zal ze toch kort even aanstippen.

Bestuurskracht en bestuurscultuur:

In de aanloop naar de verkiezingen was duidelijk dat bijna alle partijen vinden dat debestuurscultuur moet worden verbeterd. De termen openheid, transparantie en verantwoordelijkheid kwamen meerdere malen terug.

De kwaliteit van besluitvorming moet worden vergroot. Dat geldt ook voor de kracht van de raad.

Het vertrouwen van de inwoners van onze gemeente in het bestuur moet worden terugverdiend. Dat moest al sowieso. Maar met het steeds verder overhevelen van verantwoordelijkheden aan de burgers is het belangrijker dan ooit dat er draagvlak is voor het gemeentelijk beleid.

Wonen en grondzaken:

We hebben in het verleden, in goede tijden en misschien ook toen met te grote ambities te veel gronden aangekocht. Maar de tijden en de markt zijn veranderd. De druk op de gemeentebegroting is enorm. Wij moeten hier scherpe keuzes gaan maken.

Werken en participatie:

Alles begint met werk. Eigenlijk is dit de belangrijkste factor voor de sociale stijging en voor een aantrekkelijkere stad. Ook op dit terrein staat de gemeente een aantal grote uitdagingen te wachten.

Vangnet en ondersteuning:

Het op peil houden van de basisvoorzieningen en tegelijk individueel maatwerk toepassen, zijn en blijven grote opgaven. Speciale aandacht verdienen hier de schuldhulpverlening, waar met betere preventie en nazorg veel problemen, maar ook veel maatschappelijke kosten voorkomen kunnen worden. En, met het oog op de decentralisaties, de postie van mantelzorgers en vrijwilligers.

Vrije tijd:

Sport en cultuur zijn de noodzakelijke basis van een gezonde maatschappij waarin de mens geestelijk en economisch tot bloei kan komen.

De toekomst van de bibliotheek vraagt hier bijzondere aandacht. Wij menen dat de bibliotheek, in gemoderniseerde vorm, alleen maar belangrijker zal worden voor de samenleving.