voetbal

Woensdagavond 12 maart, vlak voor de verkiezingen, heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering ingestemd met een lening van 8,2 miljoen euro aan Heracles. Van de aanwezige 33 leden stemden er 5 tegen, onder wie Israa Abdullatif namens Almelo Centraal. Ook de Christenunie, de SP en GroenLinks stemden tegen.

“Ik heb niets tegen Heracles”, zei Israa in de raad, “maar het enige waar het ons als raadsleden om moet gaan, is dat we verantwoorde besluiten nemen.”

Van een debat was geen sprake. Hoewel er overduidelijk sprake was van overhaaste besluitvorming – tussen de regels bleken ook wethouder Van Marle en enkele voorstanders dit eigenlijk wel te vinden – wilde een overgrote meerderheid op de valreep nog even de kiezers gunstig stemmen voor 19 maart aanstaande.

Almelo Centraal gelooft niet in deze vorm van politiek.

Hieronder lees je Israa’s bijdrage in eerste termijn:

 

Almelo Centraal heeft hart voor Heracles.

Dat staat buiten kijf. Geen enkele inwoner, geen enkele kiezer hoeft hieraan te twijfelen.

Ik zal hier geen kostbare tijd verbruiken om uitgebreid uiteen te zetten dat Heracles belangrijk is. Andere partijen hebben dat al gedaan of zullen dat wellicht nog doen. We weten het en we erkennen het. Maar daar gaat het hier vanavond niet over.

Wij zitten hier om verantwoorde besluiten te nemen.

Overhaaste besluitvorming gaat absoluut niet samen met verantwoordelijk bestuur.

Dat hier wel sprake is van haast, wordt duidelijk uit het raadsvoorstel zelf.

Ik noem de letterlijke opmerking van het college dat “Voor de concrete invulling van een aantal onderwerpen de tijd te kort was om definitieve afspraken te maken.”

Ik noem de voorbehouden die het college zelf nadrukkelijk maakt, o.a. over de second opinion die nog moet volgen over de business case.

Dat die businesscase niet bijzonder sterk is, blijkt wel uit het raadsvoorstel zelf.

Het college meldt dat het in de gesprekken tussen 18 februari en 4 maart tot de conclusie is gekomen dat de businesscase niet sluitend was. Blijkbaar was dat reden om nóg meer water bij de wijn te doen.

Waarmee de businesscase niet overtuigender wordt, maar het risico voor de gemeente wel hoger.

De businesscase bevat een heleboel aannames die niet onderbouwd worden

en nog een heleboel open eindes. Er wordt een onzeker voorschot genomen op toekomstige voetbalprestaties van Heracles, hetzelfde geldt voor de toekomstige bezoekersaantallen en toekomstige huuropbrengsten.

Alleen al deze lange reeks onduidelijkheden maakt het schokkend dat er zo haastig een beslissing moet worden genomen.

College en raad hebben het graag over leerpunten, maar daadwerkelijk leren blijft heel erg moelijk. Bij pijndossiers als Fortezza en de IISPA kwamen leerpunten naar boven die ook in de casus-Heracles te vinden zijn: overhaaste beslissingen, slechte inschatting van risico’s en vooronderzoek dat tekortschiet.

Met het verstrekken van deze lening aan Heracles verhoogt de gemeente doelbewust haar eigen schuldpositie.

Dat is in de huidige financiële situatie van de gemeente al opmerkelijk genoeg, maar het wordt nog opmerkelijker dat dit gebeurt ondanks een aantal heel duidelijke risico’s die het college tegelijkertijd opsomt.

Spijtig genoeg  kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de heer Van Marle als politicus iets voorstelt wat hij als accountant niet zou willen verdedigen.

Van de wethouder hoor ik daarom graag een toelichting op de volgende zaken:

Hoe kan er een lening worden verstrekt als daarvoor een deugdelijke financiële onderbouwing ontbreekt?

Wat heeft de gemeente aan een eerste recht van hypotheek als het onderpand een onverkoopbaar voetbalstadion is?

Onder het kopje risico’s op pagina 8 staat: “Op dit moment is niet bekend hoe het investeringsbedrag is opgebouwd en of er een buffer voor tegenvallers is meegenomen.”

Zijn dit niet zaken die van te voren wél bekend moeten zijn?

En verder op pagina 8: “Aangegeven is dat er harde prijsafspraken zijn gemaakt waarbij het risico op tegenvallers bij de bouwer liggen.”

Hoe realistisch is het dat een bouwer alle risco’s kan opvangen? Wat gebeurt als de bouwer dit niet kan?

Nogmaals. Ik ben niet tegen Heracles. Ik zou het ook betreuren als de discussie met dit soort sentimenten wordt gevoerd.

Maar het lijkt erop dat bepaalde partijen wél voor dit soort sentimenten gaan.

Deze partijen denken echter niet zozeer aan Heracles, ze denken aan zichzelf, en aan 19 maart.

Ik denk liever aan de lange termijn. En aan het bredere belang van alle inwoners van onze gemeente.