Vragen Founders Heracles

Almelo Centraal wil meer openheid van het college over de wijze waarop de vernieuwbouw van het Heracles-stadion wordt gefinancierd. Immers, de gemeente staat met een lening van 8,5 miljoen aan de basis van de verbouwing en de gemeenteraad dient inzicht te hebben in het verloop van het project. Daarom diende de partij 26 juni 2015 deze schriftelijke vragen in bij het college:

 

Geacht college,

In diverse beraadslagingen over de verstrekking van een geldlening aan de Stichting Stadion Heracles, heeft wethouder Van Marle bij herhaling toegezegd de raad een lijst van founders te verstrekken. Uiteindelijk, meer dan een jaar nadat het raadsbesluit is genomen, stuurde u een raadsbrief d.d. 2 juni 2015.

Almelo Centraal acht de informatie in deze brief ontoereikend. De gemeentelijke lening aan Heracles is een belangrijk politiek besluit dat bepaald niet zonder financieel risico is. Onder andere in het kader van de Begrotingsscan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hier melding van gemaakt. De gemeenteaccountant (zie Jaarverantwoording 2014) wijst er ook op dat bij een omvangrijke lening als die aan Heracles de risico’s periodiek gevolgd moeten worden.

Almelo Centraal acht het van belang dat de gemeenteraad uitgebreider wordt geïnformeerd en in staat wordt gesteld de gegevens – die eerder immers ook, herhaaldelijk, ‘gewoon’ door de wethouder zijn toegezegd – met eigen ogen kan bekijken. Dit is niet omdat wij twijfelen aan uw oordeel, maar omdat wij vinden dat de raad ook zelf in staat moet worden gesteld een oordeel te vormen.

Almelo Centraal heeft de volgende vragen:

  1. Kan het college de gemeenteraad alsnog in staat stellen op enige wijze, desnoods vertrouwelijk, kennis te nemen van de lijst van founders?
  1. Wie heeft/hebben namens/ binnen de gemeente tot nu toe kennis genomen van de lijst van founders? De raadsbrief is onduidelijk geformuleerd. Er wordt slechts gesproken van ‘ik’ en ‘mij’ terwijl de brief ondertekend is door de gemeentesecretaris en de burgemeester.[1]

 

[1] Naar aanleiding van de raadsvergadering van 16 juni, waarin Almelo Centraal deze kwestie al even ter sprake bracht, verscheen op de ondernemer.nl in het bericht https://oost.deondernemer.nl/nieuws/regionaal-zakennieuws/16778/veertien-founders-garant-voor-stadion-heracles al de interpretatie: “Alleen Hermans heeft de lijst ingezien.”