vragen lening Heracles

De gemeentelijke lening van 8,2 miljoen euro geschiedt onder voorwaarden die niet vooraf aan de raad zijn voorgelegd. Bovendien geeft de second opinion over de business case van Heracles aanleiding tot zorg. Almelo Centraal heeft daarom opnieuw vragen gesteld aan het college.

Het college van BenW heeft laten weten daadwerkelijk over te gaan tot het verstrekken van een lening van 8,2 miljoen euro aan Heracles. Een raadsbrief hierover stelt in zeer algemene bewoordingen dat er is voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad in maart 2014 heeft gesteld.

Nieuwe Europese voorwaarden

De woorden van het college over de ná het raadsbesluit van kracht geworden nieuwe Europese voorwaarden, maar ook het te langen leste aan de raad beschikbaar gestelde rapport met de second opinion over de business case van Heracles, roepen een reeks van vragen en zorgen op. Almelo Centraal vindt dat het college duidelijker moet zijn en de raad uitgebreider en actiever moet informeren en wacht met bijzondere belangstelling de beantwoording af van de ingediende vragen.

Het is een lange lijst met vragen geworden, maar het zijn stuk voor stuk vragen die relevant zijn. De gemeente verkeert in een zwakke financiële positie; in een tijd van bezuinigingen is de noodzaak om alert te zijn alleen maar groter. Bovendien heeft het optreden van de gemeente in eerdere complexe projecten laten zien dat het inschatten en bewaken van risico’s voor Almelo een moeilijke opgave is.

Reële risico’s

Almelo Centraal hoopt en wenst uiteraard dat het Heracles in alles voor de wind zal gaan. Helaas kleven er een aantal reële financiële risico’s aan de vernieuwbouwplannen en de daarmee verbonden gemeentelijke lening. Als raadsfractie moeten wij er op toezien dat deze risico’s uiteindelijk niet voor rekening van de Almelose gemeenschap komen. Wij verwachten alertheid én transparantie van het college van BenW.